DERNEK TÜZÜĞÜ
     DERNEĞİN ADI
MADDE 1 - Derneğin adı , GİMAT Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneğidir. Derneğin kısa adı GİMAT 'tır. Şubesi açılmayacaktır.
DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE  2  - Derneğin merkezi Ankara'dadır.
MADDE  3 - Dernek 5253  kanun esaslarına göre kurulmuş olup ,
A -  Üyeleri arasında karşılıklı itimat ve güveni sağlamak , 
B - Üyelerin ticaret faaliyetleri ile ilgili kanun , kararname , yönetmelik ve ilgili mevzuatlardan ayrılmamalarını  sağlamak ve ticari mevzuatlardan kaynaklanan hukuki sorunlarına çözüm bulmak,
C - Üyeler  arasında her türlü sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek. Bu amaçla , sağlık tesisleri , huzur evleri , öğrenci yurtları , lokaller tesis etmek ve kiralamak.
D - Üyelerin mesleki bilgi ve görgü ve  bilgilerini artırıcı her türlü kültürel ve ticari faaliyetleri yakından takip ederek üyelere duyurmak ve duyurucu tedbirler almak.
E - Dernek faaliyetlerini üyelere ve gerektiği hallerde kamuoyuna duyurmak için  bülten  neşretmek , konferanslar düzenlemek  ve dergi çıkarmak.,
F - Üyelerin toplu iş yeri ve konut ihtiyaçlarını karşılamak için  mevzuata uygun  girişimlere öncülük etmek ,
G - Üyeler arasındaki mesleki  tesanütü ve sosyal  yardımlaşmayı sağlamak için sosyal yardım sandığı kurmak , üyelere nakit ve ayni  yardımlar sağlamak.
H – Üyeler için  dinlenme kampları açmak , yurt içi ve yurt dışı  geziler tertipleyerek  ülke turizmine  katkıda bulunmak.
I – Dernek , yurt düzeyinde  milli afet halini alan deprem , yangın , sel  gibi hallerde  felaketzedelere  ve bu konuda  çalışan kuruluşlara  maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
İ – Halkımızın  gıda maddesi  ihtiyacını  rahatlıkla temin edebilmesi için  gerek kalite ve gerekse fiyat kontrolleri konusunda  ilgili kurum ve kuruluşlarla  işbirliği yapmak suretiyle  amacına ulaşmak.
DERNEĞE ÜYE OLMAK
MADDE  4 - Dernek  üyeliği için ;
A – Derneğe asil üye olabilmek için ;
a – Gıda ve ihtiyaç maddesi  toptancısı olmak,
b – Medeni haklara sahip olmak ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
c – Derneğin tüzüğünde belirtilen  gayesini benimsemiş olmak,
d – İflas etmiş ise itibarının iadesini  sağlamış olmak ,
e – Yüz kızartıcı suçlardan  hüküm giymemiş olmak ,
f  – Derneğe giriş aidatı ödeyerek  , dernek üye formunu  doldurup imzalamak ,
g – Üyelik için derneğe başvuran  kimsenin müracaatı  , en geç  otuz gün içerisinde  yönetim kurulunca  karara bağlanarak  müracaatçıya bildirilir,
h – Derneğe üye olmak isteyen kimse , daha önce derneğe üye olmuş  ve üyeliği devam eden  iki kişi tarafından  tezkiye ve teklif  edilmek suretiyle  üyeliğe kabul edilir.
B – Derneğe fahri üye  olabilmek için ;
a – Derneğe maddi – manevi yardım ve hizmetlerde  bulunanlar ve bulunması mümkün görünenler  fahri üye kaydedile bilinir ,
b – Fahri üyelerin fahri üyelik işlemleri  yönetim kurulu kararı ile  yapılır ,
c – Fahri üyelerin  seçme , seçilme ve oy kullanma hakları  yoktur. Üye kayıt defterine  kayıt edilmezler , kendileri için ayrı bir defter tutulur.
d – Fahri üyeler , istedikleri taktirde  aidat da ödeyebilirler.
DERNEĞE ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA
MADDE  5 - Dernek  üyeliğinden çıkmak isteyen üye , dernek yönetim kuruluna  yazılı olarak müracaat ederek  üyelikten ayrılabilirler.  Bu gibilerin yeniden  üye oymaları  yönetim kurulunun  kararına tabiidir.
MADDE  6 – Mahkeme kararı ile medeni haklarından mahrum  edilenler , şeref ve haysiyeti ihlal edici ( yüz kızartıcı )  suçlardan dolayı  altı aydan fazla  hüküm giyenler  , üyelikten kendiliğinden  ayrılmış sayılırlar.
Derneğin maksat ve gayesine  , tüzük hükümlerine  riayet etmeyenler ,   
Yönetim kurulunun aldığı  kararlara uymayanlar ,
Meslektaşlar arasındaki  mesleki tesanütü bozanlar ve dernek aleyhine  faaliyetlerde bulunanlar ,
Yukarıdaki  belirtilen durumların  birinin tespiti halinde  , üyelik kaydı  dernek yönetim kurulunca silinir.  Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı  üyelikten çıkarılanların  genel kurula itiraz hakları vardır. Kongrenin  alacağı karar kesindir.
Dernekten gerek kendi  isteği ile veya çıkarılmış olan üye ,  derneğin kendisine temin  ettiği bütün  hakları kaybeder  ve kendisine  daha önce  verilmiş olan  dernek hüviyeti ve rozeti  geri alınır.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE  7 – Derneğin organları  sırası ile şunlardır ;
A – Dernek Genel Kurulu.
B – Dernek Yönetim Kurulu.
C – Dernek Denetim Kurulu.
DERNEK GENEL KURUL  VE TOPLANMA ZAMANI
MADDE  8 – Genel kurul  , derneğin en  yüksek ve kesin  karar organı olup  genel kurula  katılma hakkına sahip üyelerin  yarıdan bir fazlasının  toplanması ile oluşur.
Derneğin genel kurulu  3 yılda bir aralık  ayı içerisinde  olağan olarak  toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu  veya denetim kurulunun  gerekli gördüğü hallerde  veya dernek üyelerinin 1/5 nin  yazılı istemi üzerine   otuz  gün içerisinde olağan üstü toplanır.
Sulh Hukuk Mahkemelerince  verilen toplanma kararının  yerine getirilmesi ve  toplantı tarihinde  genel kurulun  toplantıya çağrılması  zorunludur.  Bu hususu sağlamak için  mahkeme tarafından  üç kişilik  bir heyet görevlendirilir.
ÇAĞRI USULÜ
MADDE  9 –  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ
MADDE  10 – Genel kurul  , dernek genel merkezinin  bulunduğu yerden  başka bir yerde  yapılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE  11 – Genel kurul  , dernek tüzüğüne göre  genel kurula  takılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının  katılmasıyla  toplanır.
İlk toplantıda  yeter sayı sağlanamazsa  , ikinci toplantıda  çoğunluk aranmaz. Ancak , bu ikinci toplantıya  katılan üye sayısı , dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTI  YAPILIŞ USULÜ
MADDE  12 – Dernek genel kurul toplantıları ( ilanda ) belirtilen gün , saat ve yerde  yapılır. Genel kurula katılacak üyeler , yönetim kurulunca düzenlenen  listedeki adları karşısına  imza koyarak  toplantı yerine  girerler.
11 inci maddede belirtilen  tam sayı sağlanmışsa , durum bir tutanak ile  tespit edilir ve  toplantı , yönetim kurulu başkanı veya  görevlendireceği  yönetim kurulu üyelerinden  biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere  bir başkan , bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar  katip seçilir.
Toplantının yönetimi  genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını  düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda  , bütün tutanak ve belgeler  yönetim kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE  13 – Genel kurul  toplantısında  , yalnız gündemde yer alan  maddeler görüşülür. Ancak , toplantıda hazır bulunan  üyelerin en az onda biri ( 1/10 )  tarafından  görüşülmesi istenen  konuların gündeme  alınması zorunludur.
Genel kurulda  kararlar , genel kurul toplantısına  katılan üyelerin salt çoğunluğu ile  alınır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE  14 – Aşağıda yazılı hususlar , dernek genel kurulunda  görüşülerek  karara bağlanır.
1 – Dernek organlarının seçilmesi ,
2 – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3 – Dernek yönetim ve denetim kurullarının  raporlarının  görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4 – Yönetim kurulunca  hazırlanan bütçenin  görüşülerek aynen veya  değiştirilerek  kabul edilmesi,
5 – Dernek için gerekli taşınmaz  malların satın alınması veya mevcut taşınmaz  malların  ihtiyaç fazlasının  satılması hususunda  doğrudan karar verilmesi veya yönetim kuruluna  yetki verilmesi,
6 – Derneğin üst kuruluşlara  katılması veya  ayrılması hususunda  karar verilmesi,
7 – Derneğin uluslar arası  faaliyette bulunması  , yurt dışındaki  benzer kuruluşlarla  işbirliği yapılıp yapılmaması hususunda  karar verilmesi ,
8 – Derneğin fesih edilmesi ,
9 – Yönetim kurulu tarafından  genel kurula sunulan diğer hususatın tetkik ve karara bağlanması ,
10 -  Derneğe ilk girişte alınacak  ilk giriş aidatı ile ,  yıllık  aidat miktarının belirlenmesi  ,
YÖNETİM KURULU
MADDE  15 –  Yönetim kurulu 11 Asil 11 Yedek üye olmak üzere üç yıl için genel kurulca gizli oy ile seçilir. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Asil üyelikten boşalma  olduğunda , en fazla oyu alanlardan başlamak üzere  yedek üyelerin  göreve çağrılması zorunludur.
MADDE  16 – Yönetim Kurulu , kongre sonrasında ve üç gün içerisinde  toplanarak bir başkan , bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel muhasip seçmek suretiyle  görev bölümü yapar.
Yönetim  ve denetim kuruluna  seçilen üyelerin  isim ve görevleri  gerekli form doldurularak  ilgili makama ( Mülki Amirliğe ) bildirilir.
Yönetim kurulu , derneğin icra organıdır. Bu sıfatla ilgili merci ve makamlar önünde derneği yönetim kurulu temsil eder. Lüzumunda kendi arasında  seçeceği üç üyeye derneği temsil yetkisi verebilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE  17 – Yönetim kurulunun görevleri ;
A – Genel kurul kararlarını uygulamak.
B -  Yıllık faaliyet raporunu  ve bütçeyi hazırlamak.
C -  Derneği temsil edecek üyeleri belirlemek.
D - Dernek mensuplarını  ilgilendiren konularda  , resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde  gerekli teşebbüslerde  bulunmak suretiyle  , üyelerin hak ve vecibelerini  korumak. Dernek faaliyetlerini  daha yaygın hale getirmek.
E – Bazı tüketim maddelerinin  yokluğu halinde , bu tür maddeleri  ilgili kaynaklardan  temin etmek suretiyle  üyeler arasında  dağıtımı sağlamak ve halkın ihtiyacını karşılamak  üzere satışa arz etmek.
F – Genel kurulu üç yılda bir  olağan ve gerektiği halde  olağanüstü toplantıya çağırmak.
G – Genel kurulca kabul edilen  bütçe ve kadrolara  memur ve hizmetli  tayin ve azletmek.
H – Dernek tüzüğünde ve Dernekler Kanununda  tasrih edilmiş görevleri yerine getirmek.
I - Borçlar kanunun ve diğer mevzuat  hükümlerine göre  Yönetim Kurulu  Derneğin çalışmalarını  ve amaçlarını  gerçekleştirebilmek için  menkul ve gayrimenkul  alımlarında ileriye yönelik  tasarrufta bulunur.
MADDE  18 Dernek yönetim kurulu  ayda bir kez normal olarak  toplanır. Lüzumu halinde de olağanüstü toplanarak  toplantı gündemindeki  konuları görüşüp karara bağlar.
Yönetim kurulu toplantılarında kararlar yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.
Toplantıda alınan kararlar , dernek karar defterine  yazılır ve toplantıya  katılan üyeler tarafından  , karar defteri imzalanır.
Mazeret beyan etmeksizin  arka arkaya üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üye  , kendiliğinden istifa etmiş sayılır ve yerine sıra ile en çok oy almış yedek üye  göreve çağrılır.
MADDE  19 – Yönetim kurulu, dernek amaçlarını gerçekleştirebilmesi için , gerekli gördüğü konularda  uzman ve danışman olarak bazı kimseleri istihdam edebilir. Bu kimseler  , Yönetim kurulu  toplantılarına  katılarak , konu hakkında  görüş arz edebilirler. Oylamalara katılamazlar.  Bu kimselerin ücret ve maaşları  Yönetim Kurulu’nca  belirlenir.
DERNEKTE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
MADDE  20 – Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen  defterleri tutar.
Tutulması zorunlu defterlerin il dernekler müdürlüğünden veya  noterden tasdikli  olması gerekir.
 Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
MADDE  21 – Dernek Üyelerinin Hak ve Sorumlulukları :
A -  Üyelerin Hakları ;
a  – Dernek Üyeleri , eşit hak ve hükümlülüklere  sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda  bir oy hakkı vardır. Üye Oy’unu  bizzat kullanır.
b – Genel Kurul  toplantılarına  katılmak , söz almak , oy kullanmak , seçmek ve seçilmek  , Dernek Organlarından  her hangi birine  mesleki sorunlarıyla ilgili  , sözlü veya yazılı öneri , uyarı , dilek ve temennide bulunmak.
B – Üyelerin sorumlulukları ve Aidatları
a – Dernek Tüzüğüne uygun davranmak ,  üyeler arasında birlik ve beraberliğin  pekişmesine yardımcı olmak , Yönetim Kurulunca alınan  kararlara saygılı olmak  , Dernek düzenini ve çalışmalarını  engelleyici hareketlerde  bulunmamak , taahhüt ettiği aidatı zamanında  ödemek  , Dernek Organlarınca  verilecek görevleri  yapmak.
b – Her yıl ödenecek aidat  miktarı , o yılın Tahmini  Bütçesi’nin  Gelirler Bölümünde  gösterilir. Aidatlar yıllık olarak alınır. Aidatlar 1 Mayıs’tan  Temmuz sonuna kadar  ödenecektir.  Gecikmiş aidat borçları , ödendiği tarihteki aidat miktarı üzerinden  alınır. Genel Kurulun  yapıldığı yıllarda  ocak ayında alınır.
c - Genel kurul tarafından belirlenen ,   derneğe ilk girişte alınacak  ilk giriş aidatı ile  yıllık  aidat miktarını belirlenen zaman içerisinde ödemek , 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MADDE  22 – Yönetim kurulu Başkanı , Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu Toplantılarının  gündemini belirler. 
Gider belgelerini  Genel Muhasip ile birlikte  imza eder. Yönetim Kurulu Toplantılarını yönetir. Tüzük ve dernekler Kanununda  belirlenen görevleri yaparlar
BAŞKAN VEKİLİ
MADDE  23– Başkan Vekili , Başkanın yardımcısı olup  Başkanın yokluğunda  O’na tam yetki ile vekalet eder.
GENEL SEKRETER
MADDE  24– Derneğin koordinatörlüğü görevini yapar , Karar Defterinin yazılması ve muhafazasını sağlar.
Gelen ve Giden  evrak üzerinde  gerekli incelemeleri yapar. Dernekte çalışan personelin  amiri olması nedeniyle , personelin çalışmalarını  kontrol eder. İşlerin sağlıklı olarak  yürütülmesini sağlar.
MUHASİP ÜYE
MADDE  25– Dernek Tüzüğü ve Kanunlara  uygun usullerle ve Yönetim Kurulu’nun  verdiği yetkiye dayanarak , Derneğin muhasebe işlerini yürütür. Başkan ile birlikte  Gider Belgelerini imzalar , Dernek Gelir ve Gider Defterini tutar.
DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLERİN  BİLDİRİMİ
MADDE  26– Genel kurulca yapılan  seçimi izleyen  otuz gün içerisinde  , yönetim kurulu  başkanı tarafından  yönetim ve denetim kurulları  ile derneğin diğer  organlarına seçilen  asil ve yedek  üyelerin  ad ve soyadları , baba adları  doğum yeri  ve tarihleri  , meslekleri  ve ikametgahları  dernek  merkezinin  bulunduğu  yerin  en büyük  amirliğine yazı ile bildirilir.
DENETİM KURULU
MADDE  27– Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek  tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu , gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
MADDE  28– Denetim Kurulu Üyeleri  denetimlerini en az  başkan ve bir üyenin  iştiraki ile  yapabilirler. ( iki kişiden az  denetim yapılmamış sayılır )
MADDE  29– Denetçiler  , yıllık faaliyet raporlarını  tanzim ederek imzalarlar ve Dernek Kongresinde  bu raporları sunarlar.
MADDE  30– Denetim Kurulu’nda  vuku bulacak  boşalmalar yedek üyelerin  aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması  suretiyle tamamlanır.
MADDE  31– Bir üye , Dernek Organlarından yalnız birinde  görev alabilir. Seçilmiş dahi olsa  görev yapamaz.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ   
MADDE  32– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
DERNEK İKAMETGAHINDA  YAPILACAK DEĞİŞİKLİK
MADDE  33– Dernek genel merkezinin adresinde  vuku bulacak  değişiklik ,   mahallin en büyük mülki  amirliğine  otuz gün içerisinde yazı ile bildirilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE  34 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan  üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.        
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE  35 –  Derneğin gelir kaynakları ;
A - Derneğe ilk girişte üyelerden alınacak  olan ilk giriş aidatı ,
B - Yıllık üyelik aidatı ,
C - Üyelerin talebi üzerine  düzenlenecek  her türlü  belgeden  , yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda  alınacak bağışlar,
D - Derneğe ait neşriyat  ile GİMAT sitesinin  çeşitli yerlerine  kabul edilecek  ilan karşılığı  bağışlar , derneğe yapılacak  her türlü  yardım ve bağışlar 
E - Banka mevduatlarına  tahakkuk edecek  faiz ve tahvil  gelirleri
F - Müsamere , eğlence ve yemekli toplantılardan  , eşya piyangosu tertibi ve sair  faaliyetlerden  elde edilecek  gelirlerdir.
Dernek gelirleri  her ne suretle  elde edilirse  edilsen , alındı belgesi karşılığı  tahsil edilir. Yalnız   ( e )  bendi gelirleri  hariç , bunun için  ilgili  kuruluşlardan  yıllık gelirin  miktarını gösterir  yazı istenir.  İşletme defterine  kayıt bu belgelerle yapılır.
DERNEĞİN GİDERLERİ
MADDE  36 –  Derneğin  bütün harcamaları  , harcamalarla ilgili  gider belgesi  karşılığında yapılır.
Harcamalarla ilgili  karar , yönetim kurulunda alınır ve belgeler  yönetim kurulu başkanı ile muhasip  tarafından  imzalanır. Fatura alınması  mümkün olmayan  harcamalar için  , usule uygun tutanak  tanzim edilir ve  bu tutanaklar  sıra numarası ve tarihleri ile  deftere kaydedilir.
MADDE  37 –  Bütçe fasılları arasında  aktarma yapılabilir. Yapılan aktarmanın miktarı ve  ne maksatla yapıldığı  karar defterine işlenir.
MADDE  38 –  Dernek üyelerine  nakdi ve ayni yapılabilmesi amacı ile  bir yardım sandığı kurulabilir.
Yardım sandığının nasıl  faaliyet göstereceği  hususunda  bir yardım sandığı  talimatı hazırlanır ve bu  talimat  yönetim kurulunun  denetim ve kontrolü altında  uygulanır.
DERNEĞİN FESHİ
MADDE  39 –  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine  karar verebilir.  Genel kurulun  derneğin  feshine karar verebilmesi için , tüzüğe göre genel kurula katılma  hakkına sahip  bulunan  dernek üyelerinin  en az üçte ikisinin  toplantıda hazır bulunması şarttır.  İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde  üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya  katılan üye sayısı  yönetim ve denetim kurulları  üye tam sayısının  iki katından az olamaz.  Feshe ilişkin kararın  toplantıda hazır bulunan  üyelerin  üçte iki çoğunluğu ile  verilmesi zorunludur. Derneğin feshi  yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük  mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile  birlikte  derneğin  mal varlığının  genel kurulun  alacağı  karar doğrultusunda  tasfiyesi yapılır.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ     
MADDE 40 -  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
GENEL HÜKÜMLER
MADDE  41 –   Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.